POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ BULWAROWE.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Strony internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony internetowej.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655Szczecin; adres poczty elektronicznej: sekretariat@zstw.szczecin.pl-zwana dalej „Administratorem”.

3. Dane osobowe Administratora i Użytkowników sąprzetwarzane zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) (zwanądalej: Ustawąo ochronie danych osobowych) oraz ustawąz dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogąelektroniczną(Dz.U. z 2016r. poz. 1030).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane sąprzetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dlaoznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich sąprzetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacjęosób, których dotyczą, nie dłużej niżjest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 

1. Dane osobowe Użytkowników, zbierane przez Administratora, sąwykorzystywane do celów marketingowych (w tym Newsletter), kontaktowania sięzUżytkownikiem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy o świadczenie usług drogąelektroniczną.

2. Administrator może przetwarzaćnastępujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze Strony internetowej:

  • imięi nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • nazwa firmy;
  • adres firmy (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP)

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 

1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest (1) uprzednia zgoda Użytkownika lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuacjęlub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sekretariat@zstw.szczecin.pl

V. PLIKI „COOKIES” 

1. Strona internetowa wykorzystuje technologię zapamiętywania danych Cookies, aby umożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie oraz dostosować ją do indywidualnych potrzeb. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Administrator nie udostępnia danych właścicielom innych witryn.

3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza sięna użycie Cookies, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.